หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2012

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

  1. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับค่ายคริสตจักร (11-13 สิงหาคม 2012) ที่ผ่านไปด้วยดี ทั้งในส่วนของรายการต่างๆ และความปลอดภัยในการเดินทาง อธิษฐานขอให้พระวจนะของพระเจ้าจะเกิดผลในชีวิตของทุกๆ คนตามน้ำพระทัยของพระองค์
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับสถานที่สำหรับสำนักงาน โกดังเก็บของ และสถานที่นมัสการชั่วคราว และอธิษฐานเผื่อการทำเอกสารเพื่อยืนต่อทางราชการทั้งในเรื่องการรื้อถอนอาคาร และการก่อสร้าง และขอพระเจ้าทรงจัดเตรียมบริษัทผู้รับเหมาที่เหมาะสม
  3. คณะกรรมการหาทุนเพื่อการก่อสร้างอาคารคริสตจักร (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา และคุณสุขุม) และงบประมาณจำนวน 63 ล้าน ที่จะมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และเพียงพอ ขอบคุณพระเจ้าที่ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 42 ล้านบาท
  4. คณะมัคนายก ที่จะมีการประชุมวางแผนงาน สำหรับทิศทางและเป้าหมายของคริสตจักรสำหรับปี 2013 ขอพระเจ้าทรงโปรดเปิดเผยน้ำพระทัยของพระองค์ และแนวทางในการทำงาน (ประชุมวันที่ 26 ส.ค.)
  5. คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย และคณะกรรมการมิชชั่น สำหรับการประเมินการทำงานในปีที่ผ่านมา เพื่อจะจัดเตรียมวางแผนงานสำหรับปี 2013 หลังจากที่รู้ถึงทิศทางและเป้าหมายของคริสตจักรจากคณะมัคนายก
  6. คณะกรรมการการเงิน ในการที่จะจัดทำงบประมาณของคริสตจักรในปี 2013 หลังจากที่ได้รับแผนงานและงบประมาณจากคณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาจีน คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย และคณะกรรมการมิชชั่น
  7. พันธกิจมิชชั่นของคริสตจักร และแถบเอเชียใต้ เผื่อมิชชันนารี และผู้เชื่อในท้องถิ่น รวมทั้งตัวเราที่จะให้ความสนใจมากขึ้น และมีภาระใจในการอธิษฐานเผื่ออย่างจริงจัง
  8. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของผู้รับใช้ – อ.ทองหล่อ (พักฟื้นหลังจากการผ่าตัดทำบอลลูนหัวใจ) อ.ชุมแสง (การติดตามผลเรื่องก้อนเนื้อที่ปอดที่ยังเหลืออยู่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *