สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2012

สูจิบัตร 19 ส.ค. 2012

國語部程序表二○一二年八月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 19 สิงหาคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นเดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
: คุณภูมินทร์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิริพรรณ/คุณสลินทิพย์
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน             
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณสุมล/คุณพรพรรณาเชิญชวนนมัสการ :                               
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ในเวลา เวลานี้ จิตวิญญาณข้ากระหาย
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 เธสะโลนิกา 5:11-18” คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าดีต่อฉัน”                                            
เทศนา
: การเสียใจที่พระเจ้าพอใจ  “2 โครินธ์ 7:2-16” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ข้าผจญทุกสิ่ง”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *