หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนมีนาคม 2014

โปรดอธิษฐานเผื่อ……

  1. สถานการณ์ทางการเมืองของเรา ที่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น และมีการสูญเสียชีวิต ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก อธิษฐานเผื่อครอบครัวของผู้ที่สูญเสียคนที่เป็นที่รัก อธิษฐานเผื่อผู้นำของทุกฝ่ายที่จะยอมฟังกันและกัน ไม่ใช้อคติ ผลประโยชน์ อารมณ์ ในการตัดสินใจ ในการออกคำสั่งให้คนทำตาม ขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้คนที่ติดตามที่จะมีสติและทำในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อจะไม่นำไปสู่การแตกแยกที่ฝังรากลึก
  2. คณะกรรมการก่อสร้างอาคารฯ (คุณเทียนชัย คุณชาญกิจ คุณอภิทาน และคุณสุรเดช) ขอบคุณพระเจ้าที่สามารถทำเสาเข็มต่อได้แล้ว และได้เริ่มทำฐานราก ขอพระเจ้าประทานความปลอดภัย และให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  3. คณะกรรมการหาทุนฯ (คุณเสริม คุณชูพรรณ คุณกรรณิกา คุณสุขุม และคุณวิทย์) ขอบคุณพระเจ้าที่มีเงินถวายเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้มีเงินถวายเข้ามาแล้ว 55,535,784.01 บาท โปรดอธิษฐานเผื่อยอดถวายที่จะครบตามจำนวน 60 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่วางไว้
  4. ขอบคุณพระเจ้าสำหรับ คุณจำเริญ เที่ยงธรรม ที่ได้เข้ามาร่วมงานกับคณะมัคนายก โปรดอธิษฐานเผื่อคณะมัคนายกในการรับใช้เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายของคริสตจักร “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต”
  5. ค่ายคริสตจักรในหัวข้อ “ยึดพระคำ สำแดงชีวิต” 11-13 กรกฎาคม อธิษฐานเผื่อ คุณชาญกิจ (ประธานค่าย) คณะกรรมการทุกคน ในการเตรียมงาน และพี่น้องที่จะสามารถจัดเวลาไปร่วมค่ายได้
  6. อธิษฐานเผื่อสุขภาพของพี่น้อง และสุขภาพของผู้อาวุโส

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *