สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2017

สูจิบัตร 25 มิถุนายน 2017

國語部程序表二〇一七年六月廿五日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  25 มิถุนายน ค.ศ. 2017 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณสิริ       
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์
:  คุณวันดี คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ “สดุดี 85:8-9
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เวลานี้ มีสหายเลิศคือพระเยซู ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า พระบารมี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1-18” คุณกอมณี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา :  การไหว้รูปเคารพ “เฉลยธรรมบัญญัติ 13:1-18” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :“สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)   
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *