สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2017

สูจิบัตร 19 พฤศจิกายน 2017

國語部程序表二〇一七年十一月十九日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2017  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณนงค์ลักษณ์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณกอบกาญจน์ คุณวรทัย
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เมื่อนมัสการพระเจ้า อีกครั้ง ขอตอบแทนพระคุณ ฤดูกาลใหม่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณณัฐฐิติชญา
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ทหารของพระเยซูเจ้า”
อ่านพระวจนะ : “2 เปโตร 1:3-15” คุณวรวดี
เทศนา : “ผลของพระวิญญาณ 9” “การรู้จักบังคับตน (กาลาเทีย 5:23)” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้าทรงสัมผัสฉันวันนี้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *