สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2018

สูจิบัตร 8 เมษายน 2018

國語部程序表二〇一八年四月八日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  8 เมษายน ค.ศ. 2018   เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพรศิริ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณชูพรรณ คุณวรวดี
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ : “ดาเนียล 6:25-27
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เชื่อเท่านั้น เปิดดวงตา พระเจ้าดีต่อฉัน ในทางพระองค์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “1 โครินธิ์ 5:5-6:1” คุณวันดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรศิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราขอบพระคุณ”
เทศนา :  “แต่งตั้งศิษยาภิบาลอาสา”“ทิตัส 1:5-9” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “อยู่เพื่อพระเยซู”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *