สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 13 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月十三日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  13 พฤษภาคม ค.ศ. 2018  เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสิชาญ คุณคณิน
ทีมต้อนรับ :  คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ฉันรักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน เราจะสร้างประชากร พักพิงในพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “อิสยาห์ 1:5-19” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”
เทศนา : “พันธกิจที่เอเฟซัส III” “กิจการ 19:23-41” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *