สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 20 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月廿日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  20 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณอรวรรณ คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :  คุณจำเริญ คุณอุไรพรเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ทุกวันเวลา รักร่วมรับใช้ บนบัลลังก์ ขอตอบแทนพระคุณ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
“1 ทิโมธี 4:1-16” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : สง่างามเมื่อเราเดินตามพระเจ้า”
เทศนา : “ผู้เผยพระวจนะอย่างโมเสส?” “เฉลยธรรมบัญญัติ 18:15-22” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เราขอบพระคุณ”   (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *