วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม มัทธิว 6:24 “พร้อมกันไม่ได้”

ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง
และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้

Q1 “การรักเงินทอง” “การนับถือเงินทอง” จะทำให้เรา “ชังพระเจ้า” และ “ดูหมิ่นพระเจ้า”ได้อย่างไร? (ดู 1 ทิโมธี 6:10 ประกอบ)
Q2 “ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”เตือนสติคุณในเรื่อง “การแสวงหาความร่ำรวยในโลกนี้” กับ “การแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า” อย่างไร? (ดู มัทธิว 6:21 ประกอบ)

หมายเหตุ: 1 ทิโมธี 6:10 “ด้วยว่าการรักเงินทองนั้นเป็นมูลรากแห่งความชั่วทั้งมวล และเพราะความโลภนี่แหละ จึงทำให้บางคนห่างไกลจากความเชื่อ และตรอมตรมด้วยความทุกข์”
มัทธิว 6:21 “เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วย”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 พงศาวดาร 7-9  ยอห์น 6:22-44

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *