สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2018

สูจิบัตร 27 พฤษภาคม 2018

國語部程序表二〇一八年五月廿七日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
:  27 พฤษภาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณอภิทาน
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณวันดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสุมล คุณภัทรพร
ทีมต้อนรับ :  คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: มา นี่เป็นเวลานมัสการ ในพายุ รักวิเศษ ถวายทุกสิ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “สดุดี 141:1-10” คุณวันดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”
เทศนา : “พันธกิจที่มาซิโดเนีย” “กิจการ 20:1-16” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ฤดูกาลใหม่”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *