สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2018

สูจิบัตร 24 มิถุนายน 2018

國語部程序表二〇一八年六月廿四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  24 มิถุนายน ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณสิริ
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณกอมณี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณอภิรดี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณวรทัย คุณพรพิมล
ทีมต้อนรับ :  คุณอุไรพร คุณณัฐฐิติชญาเชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 50:23
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระองค์ทรงสมควร จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า แด่พระเจ้าด้วยคำสรรเสริญ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “กิจการ 20:17-38” คุณกอมณี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิรดี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “โลกนี้ของพระบิดา”
เทศนา : “พันธกิจที่เอเฟซัส IV”  “กิจการ 20:17-38” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สาธุการแด่พระบิดา”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *