เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 17 ต.ค. เฉลยธรรมบัญญัติ 9:22-10:11

โมเสสได้อธิษฐานเผื่อชนชาติอิสราเอลถึงสี่สิบวันสี่สิบคืน เพื่อขอให้พระเจ้าทรงอภัยให้กับการไม่เชื่อฟังของอิสราเอล (ข้อ 25-26) และพระเจ้าทรงฟังคำอธิษฐานของโมเสส เราจะนำตัวอย่างของโมเสสไปใช้ในชีวิตคริสเตียนของเราวันนี้อย่างไร? (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *