สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 กรกฎาคม 2018

สูจิบัตร 29 กรกฎาคม 2018

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ :  29 กรกฎาคม ค.ศ. 2018 เวลา : 10.30 น.

ผู้เล่นดนตรี :  ทีมนมัสการ
ผู้นำประชุม
:  คุณพงศ์ชัย
ผู้เทศนา :  อ.นรินทร์ ศรีทันดร
ผู้อ่านพระวจนะ :  คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :  คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :  คุณสลินทิพย์ คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ :  คุณนงค์ลักษณ์ คุณชนมนเชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญพระเยซู พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่ เร่งทำงานเพราะจวนค่ำคืน อยู่เพื่อพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “ฟิลิปปี 1:15-26” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “แล้วแต่พระองค์เจ้า”
เทศนา : “มุ่งสู่มิชชันนารีมากยิ่งขึ้น ให้สำเร็จ” “โคโลสี 4:7-18” อ.นรินทร์ ศรีทันดร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่ :
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สาธุการแด่พระบิดา”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *