สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2010

สูจิบัตร 7 พ.ย. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2010 เวลา : 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิริ/คุณสุนทรีย์  ผู้นำเพลงสั้น : คุณอรวรรณ/คุณวันทนาพร
ผู้อ่านพระวจนะ
: คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร  ผู้บรรเลงเปียโน : คุณจางเจียยุ่น
ผู้ถือถุงถวายทรัพย์
: คุณชลลดา คุณเฉินเสี่ยวหลิง คุณหลิวเยี่ยนฟาง
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพานฮุ่ยจู
ผู้ต้อนรับ
& ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์

อธิษฐาน : เผื่อ “ประเทศแคนาดา”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ในเวลาที่งดงามนี้ เราจะเดินในทางของพระเยซู ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่
ใคร่ครวญพระวจนะ
: “เอเสเคียล 36:27”
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 14:15-21” คุณดวงรัตน์/คุณศิริพร
คณะนักร้องยุวชน
: God will make away
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณพานฮุ่ยจู
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์” ยอห์น 16:1-15 อ.นนท์ชัย/คุณสุนทรีย์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :
“ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ หน้า 77
(พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
พิธีมหาสนิท
: อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *