สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2010

สูจิบัตร 31 ต.ค. 2010

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 31 ตุลาคม ค.ศ. 2010 เวลา : 13:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณอรนุช/คุณนงค์ลักษณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพรรณา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร/คุณอุลัย/คุณชนมน

เชิญชวนนมัสการ :
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระเจ้ารักคุณและฉัน พระเจ้านำหนทาง ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู โลหิตพระคริสต์
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 16:16-24” คุณพรพรรณา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชูพรรณ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ข้าผจญทุกสิ่ง”
เทศนา
: คุณเป็นอย่างที่คุณคิด “ลูกา 12:13-21” อ.นิตยา จัง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระคุณพระเจ้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *