สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2011

สูิจิบัตร 9 ม.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 9 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณนงค์ลักษณ์/คุณจินตนาภรณ์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ             ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณณิชา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระบิดาในสวรรค์ พื้นฟ้าสวรรค์ประกาศพระบารมีพระเจ้า ข้ายกพระนามพระเจ้าของข้า สรรเสริญพระเยซู เวลานี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “2 ทิโมธี 2:20-26” คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: การถวายชีวิตเป็นเครื่องหอมที่พอพระทัย “โรม 12:1-2” อ.สุมาลี ภัทรประภากร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “นิมิต” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *