สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2011

สูจิบัตร 16 ม.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 16 มกราคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสิริ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณดวงพร/คุณชูพรรณ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรวดี
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนาภรณ์       ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณสุมล/คุณรพีพรรณ

เชิญชวนนมัสการ : “สดุดี 103:1-5”
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: พระองค์ทรงสมควร พระบิดาในสวรรค์ ข้ายกเสียงขึ้น คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ เชิญพระวิญญาณฯ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยากอบ 1:2-25” คุณวรวดี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณจินตนากรณ์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ทุกสิ่งวางไว้บนแท่นบูชาแล้วหรือ”
เทศนา
: ความหยิ่ง “สุภาษิต 6:19” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอพระเยซูโปรดนำหน้า” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *