สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2011

สูจิบัตร 13 ก.พ. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณศิลดา/คุณสิชาณีย์ ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณขวัญเนตร

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ผู้ที่ทรงไถ่ไว้ ดอกไม้ทุ่งนา นอกจากพระองค์ วิถีแห่งความรัก
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 13:34-35” คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “ขอบพระคุณพระเจ้าพระผู้ไถ่”
เทศนา
: การร่วมรับใช้ “1 โครินธ์ 3, 4” อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ขอรับใช้” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *