สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2011

สูจิบัตร 13 มี.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 13 มีนาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณสิชาญ/คุณศิลา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณขวัญเนตร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณจำเริญ/คุณพรพรรณา

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เราพบพระเยซูคริสต์ พระองค์ทรงสมควร พระเจ้ายิ่งใหญ่ องค์พระเยซูคริสต์ที่รักของข้า พระผู้เลิศ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “1 ทิโมธี 6:9-19” คุณขวัญเนตร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณน้ำทิพย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”
เทศนา
: สันติสุข “ยอห์น 14:12-31” อ.วินัย สีสัน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “สันติสุข” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *