สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2011

สูจิบัตร 17 เม.ย. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 17 เมษายน ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณปริญญา
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณวิภาวัลย์/คุณพัทธมน ผู้อ่านพระวจนะ : คุณรพีพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: ในทุ่งหญ้าของพระเจ้า ดวงใจ ความรักยิ่งใหญ่ เพราะพระองค์ทรงอยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
: “ยอห์น 20:1-10” คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณขวัญเนตร
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา
: การมีความเชื่อ “ฮีบรู 11:6” นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “ยังมีตะวัน” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *