สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : อ.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร
ผู้เล่นดนตรี : คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “ปฐมกาล 1:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ฉันชอบดูภูเขา ฉันได้วางใจในพระเจ้า องค์พระเยซูคริสต์ที่รัก สรรเสริญและโมทนา ข้ารู้แน่พระคริสต์ทรงพระชนม์อยู่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “อิสยาห์ 40:1-11; 27-31”
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :  “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”
เทศนา : “จงชูใจ…รับกำลังใหม่” “อิสยาห์ 40”
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระคริสต์นำหน้า”   
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *