เฝ้าเดี่ยว วันอาทิตย์ 8 พ.ค. เอเสเคียล 37:15-28

“เราจะกระทำพันธสัญญาสันติภาพกับเขา จะเป็นพันธสัญญานิรันดร์แก่เขา และเราจะอวยพรเขาและให้เขาทวีขึ้น และเราจะวางสถานนมัสการของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิตย์ ที่อยู่ของเราจะอยู่กับเขา เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชากรของเรา” (26-27) คิดถึงวันที่คุณต้อนรับพระเยซูคริสต์ วันนั้นเป็นอย่างไรบ้าง? และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าสำหรับการที่พระองค์ทรงเรียกและเลือกเราให้เป็นคริสเตียน ให้เป็นประชากรของพระองค์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *