สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : คุณบุญญา นากดี              
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 100:4”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พรุ่งนี้ เราจะเปล่งเสียงโมทนา เรานมัสการ พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “2 โครินธิ์ 5:11-21”      
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :  “พระเจ้าทรงเลี้ยงดู”                             
เทศนา : “ชีวิตที่ถูกสร้างใหม่” “2 โครินธิ์ 5:11-21”
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :  “สายใย”                                        
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *