สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2011

สูจิบัตร 29 พ.ค. 2011

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2011 เวลา : 9:00 น.

ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ ผู้นำประชุม : คุณวีระวงษ์
ผู้เดินถุงถวาย
: คุณพรรณี/คุณพรพรรณา ผู้อ่านพระวจนะ : คุณชนมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ  ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : คุณอุลัย/คุณภูมินทร์

เชิญชวนนมัสการ :
นมัสการด้วยเพลงสั้น
: เพราะพระองค์ทรงอยู่ รักวิเศษ คำสรรเสริญล้นจากวิญญาณ น้ำแห่งชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป
:
อ่านพระวจนะ
: “วิวรณ์ 21:1-7” คุณชนมน
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
: คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
: “จิตใจข้าถวายสาธุการพระเจ้า”
เทศนา
: โลกส่งสัญญาณ  อ.อรรถสิทธิ์ ชำนาญเอื้อ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
: “พระองค์ทรงสมควร” (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
: “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม
:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *