สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์              
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                      
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณชูพรรณ จองธุระกิจ คุณณัฐฐิติชญา อธิกะพาณิชย์กุล                                                                                                                                              

ใคร่ครวญพระวจนะ :ฟิลิปปี 2:8-11
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราจะสร้างประชากร เชิญพระวิญญาณ ข้ายอมทุกสิ่ง รักพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 5:1-18
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอบพระคุณด้วยใจกตัญญู”                                     
เทศนา : “การรักษาโรคที่สระน้ำ”ยอห์น 5:1-18อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เดี๋ยวนี้มีพระเจ้า”   
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *