สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล           
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                      
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณดวงพร ชาวเมืองแมน คุณภัทรพร ชาวเมืองแมน                                                                                                                                              

ใคร่ครวญพระวจนะ :ทิตัส 3:4-5
นมัสการด้วยเพลงสั้น : โดยอำนาจความรักพระองค์ อย่าลืมว่าพระเยซู แก้วตาดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 8:1-11                         
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระเยซูรักฉันรู้แน่”    
เทศนา : “พระเยซูกับหญิงล่วงประเวณี”ยอห์น 8:1-11” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร          
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าผจญทุกสิ่ง”     
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *