สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิก่ายน ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์                  
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                      
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณรพีพรรณ อึ้งสายเชื้อ คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย                                                                                                    

ใคร่ครวญพระวจนะ :สุภาษิต 8:32
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ทางแห่งพระคริสต์ ฝากความหวัง ตลอดชีวิต สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 8:12-30
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”          
เทศนา : “พระเยซูทรงเป็นความสว่าง”ยอห์น 8:12-30อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เหล่าทหารของพระคริสต์”                                 
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *