วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย”     สดุดี 91:9-10

เพราะท่านได้กระทำให้พระเจ้าผู้เป็นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้า
คือ1.องค์ผู้สูงสุด 2.เป็นที่อยู่ของท่าน3.ไม่มีการร้ายใดๆ
จะตกมาบนท่าน4.ไม่มีภัยมาใกล้เต็นท์ของท่าน

Q1 “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย” ในชีวิตของผู้เขียนสดุดีอย่างไร?
Q2 “พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัย” ในชีวิตของคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 34:8 ประกอบ) อธิษฐานขอบคุณพระเจ้า หมายเหตุ: สดุดี 34:8 ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่า พระเจ้าประเสริฐ คนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี:   เอเสเคียล 24-26  1 เปโตร 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *