สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์ คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร                 

ใคร่ครวญพระวจนะ :สดุดี 90:1-2
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ขอเชิญท่านผู้วางใจ รักพระคริสต์ คริสตมาสนี้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 8:31-47
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เพราะพระองค์ทรงอยู่”                          
เทศนา : “พระเยซูทรงเป็นความสว่าง II”ยอห์น 8:31-47อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร                                             
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยนจิตใจฉันใหม่”                           
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *