สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2023

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม ค.ศ. 2023  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม คุณชนมน ชูมาปาน                                                                                                                                                  

ใคร่ครวญพระวจนะ :ยอห์น 1:1
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เป็นเวลาที่พระคริสต์ได้ประสูติ คริสต์มาสนี้ โลหิตพระคริสต์ พระเจ้าดีต่อฉัน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 8:48-59            
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ข้าจะแบกกางเขนแล้วเดินตาม”              
เทศนา : “พระเยซูทรงเป็นความสว่าง III” ยอห์น 8:48-59 อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สาธุนามฤทธิ์พระเยซูคริสต์”                
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *