สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.มะลิ ชินพฤทธิวงศ์
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี ชาวเมืองแมน คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร                                                                                                                                              

ใคร่ครวญพระวจนะ :1 เปโตร 2:9
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูเราน้อมรับพระองค์ คำอธิษฐาน ซ่อนข้าไว้
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 9:1-9” คุณพรศิริ 
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”              
เทศนา : “พระเยซูทรงรักษาคนตาบอด”ยอห์น 9:1-9อ.มะลิ ชินพฤทธิวงศ์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ชั่วชีวิต”
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *