สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณกอบกาญจน์ ลี      
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                                                              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร ชาวเมืองแมน คุณอุไรพร จิตวารี   
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ :ยอห์น 1:3-4
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เมื่อพระองค์ตรัส พระองค์ทรงเป็นศิลา ผู้อารักขา
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 11:1-15 คุณกอบกาญจน์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ทรงเลี้ยงนกน้อยใหญ่”              
เทศนา : “ลาซารัส”ยอห์น 11:1-57อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย                
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “เมื่อพระองค์ตรัส”                              
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *