สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์       
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณรพีพรรณ อึ้งสายเชื้อ คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย  
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “เอเฟซัส 2:4
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเจ้าเป็นความรักประจักษ์ในพระเยซู พระเจ้าเป็นความรัก ไฟไฟไฟขององค์พระเจ้า ชีวิตเราพระเจ้าทรงสร้าง สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 2:1-10 คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญแด่พระเจ้า”                             
เทศนา : “แผนการและความสำเร็จ” เนหะมีย์ 2:1-10อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ”         
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *