สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์ 
ผู้เทศนา : คุณวีระชัย จะฟะ
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณบุญญา นากดี       
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม            
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล คุณนงค์ลักษณ์           
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ :                                 
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เราพบพระเยซูคริสต์ ทุกวันเวลา ให้พระองค์เป็นหนึ่ง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 12:1-11 คุณบุญญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุเมธ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “สรรเสริญพระเยซู”                                 
เทศนา : “อุทิศชีวิตเพื่อพระคริสต์” ยอห์น 12:1-11คุณวีระชัย จะฟะ                                                          
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :  “อยู่เพื่อพระคริสต์”                              
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *