สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์      
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถายทรัพย์ : คุณอรวรรณ คุณพรศิริ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ :อิสยาห์ 40:30-31
นมัสการด้วยเพลงสั้น : สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ เปิดดวงตา ตลอดชีวิต
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 2:11-20 คุณฑิฆัมพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิชาญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ :     “ขอตอบแทนพระคุณ”                         
เทศนา :เนหะมีย์หนุนใจให้สร้างกำแพงเนหะมีย์ 2:11-20       นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง :   “พักพิงในพระเจ้า”                              
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *