วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 1 โครินธ์ 1:10 “เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอให้ปรองดองกัน

อย่ามีความแตกแยกในพวกท่าน
แต่ขอให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันใน@ความคิดและความเห็น

Q1 อะไรคือ “สาเหตุ” ที่อาจจะทำให้คริสตจักรที่เมืองโครินธ์ “เกิดความแตกแยก” และ “ขาดการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”?  (สังเกตคำหลัง @)
Q2 อะไรคือ “สาเหตุ” ที่ทำให้คริสตจักรพระคุณ “เกิดความแตกแยก” และ “ขาดการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”? และคุณจะมีส่วนทำให้เกิด “การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน” ในคริสตจักรพระคุณอย่างไร? (ดู สดุดี 133:1-3 ประกอบ) หมายเหตุ: สดุดี 133:1-31 ดูเถิด เป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2 เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะ ไหลลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลลงมาบนคอเสื้อของท่าน 3 เหมือนน้ำค้างของภูเขาเฮอร์โมน ซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิโยน เพราะว่าพระยาห์เวห์ทรงบัญชาพระพรที่นั่น คือชีวิตยืนยาวเป็นนิตย์


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: เฉลยธรรมบัญญัติ 30-31 มาระโก 15:1-20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *