สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                  
ผู้เทศนา : คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์              
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม            
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน ชูมาปาน คุณภัทรพร ชาวเมืองแมน    
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ :อิสยาห์ 9:6-7
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระคริสต์นำหน้า เด็กน้อยคนหนึ่ง เมื่อพระองค์ตรัส
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 12:12-19 คุณศศิรักษ์ เอี่ยมพิชัยฤทธิ์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน ลี
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “แก้วตาดวงใจ”                                        
เทศนา : “THE LAMB OF GOD”ยอห์น 12:12-19คุณวิทย์ สุนทรนันท์
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “สง่างามเมื่อเราเดินตามพระผู้ไถ่”         
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *