สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์/คุณอัญชลี   
ผู้เทศนา : อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา ศรีศิลปวงศ์
ผู้นำเพลงสั้น : คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์ สิริพิพัฒน์       
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางเฟิ่งฉิน
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ     
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณพรพรรณา คุณวรทัย คุณเฉินเฉาจิ้น คุณซุนจื้อฮุ่ย คุณหยางเหวินกวาง คุณฉุงอวี้หลง

ใคร่ครวญพระวจนะ : “2 โครินธ์ 1:20”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว สรรเสริญสดุดี เมื่อมองดูความบริสุทธิ์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ : “มัทธิว 28:1-20”      คุณวิทยฺ/คุณอัญชลีคณะนักร้องไทย-จีน : “Alive”           
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจางเฟิ่งฉิน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ขอพระพรจากเบื้องบน”
เทศนา : “พระคริสต์ทรงชนะแล้ว” “มัทธิว 28:1-20” อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ขอจงถวายมงกุฏแด่พระคริสต์”           
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *