วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม มัทธิว 14:27 “อย่ากลัวเลย”

พระเยซูตรัสกับพวกเขาทันทีว่า “ทำใจดีดีเถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย”

Q1 คำพูดของพระเยซูคริสต์ที่ว่า “ทำใจดีดีเถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” มีผลต่อสาวกที่อยู่ในเรืออย่างไร? (ดู มัทธิว 14:24-26 ประกอบ)
Q2 ถ้าวันนี้พระเยซูคริสต์ทรงพูดกับคุณว่า “ทำใจดีดีเถิด นี่เราเอง อย่ากลัวเลย” ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไร? หมายเหตุ: มัทธิว 14:24-2624 ในขณะนั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้ว และถูกคลื่นซัดเพราะทวนลมอยู่ 25 เมื่อเวลาใกล้รุ่งเช้า พระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปยังพวกสาวก 26 เมื่อสาวกเห็นพระองค์ทรงดำเนินมาบนทะเล เขาทั้งหลายก็แตกตื่นพูดกันว่าต้องเป็นผี และร้องด้วยความกลัว


อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี: ผู้วินิจฉัย 9-10 ลูกา 5:17-39

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *