สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี/คุณอัญชลี    
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น : คุณอภิทาน ลี/คุณอัญชลี            
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฮวางฮั่นเซี่ยง
ผู้บรรเลงเปียโน: คุณจางเจียยุ่น              
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์: คุณวรวดี คุณพรพรรณา คุณสยุมพร คุณจ้าวกั๋วหรุ่ย คุณจางเฟิ่งฉิน คุณโย่วหงยวี่

ใคร่ครวญพระวจนะ : “โรม 8:38-39”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ชีวีเราอยู่ในพระองค์ พระบิดาในสวรรค์ พระองค์ทรงสมควร
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ลูกา 2:41-52 คุณอภิทาน ลี/คุณอัญชลี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฮวางฮั่นเซี่ยง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “ความรักวิเศษเหนือรักอื่นใด”                  
เทศนา : “เติบโตมาในครอบครัวแบบไหน?” “ลูกา 2:41-52” อ.นนท์ชัย/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แสนชื่นใจที่เชื่อพระเยซู”                    
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *