สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                         
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณณัฐฐิติชญา อธิกะพาณิชย์กุล    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอุไรพร จิตวารี คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย        
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 42:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า ซ่อนข้าไว้ เสริมกำลังใหม่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 12:20-36 คุณณัฐฐิติชญา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เครื่องบูชาที่หายใจ”                               
เทศนา : “อยากจะเห็นพระเยซู” “ยอห์น 12:20-36” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ข้าชอบกล่าวเรื่องประเสริฐเลิศ”          
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *