สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณวรทัย รักหฤทัย    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอมณี ชาวเมืองแมน คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “สดุดี 11:4”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ร่างกายของฉันคือพระวิหาร เกลียวเชือก โอ้ข้ายกพระนามสูงสุด พระเจ้าดีต่อฉัน
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 3:1-12 คุณวรทัย
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เราจะสร้างประชากร”                            
เทศนา : “ซ่อมแซมกำแพง”เนหะมีย์ 3:1-32อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “พระเจ้ายิ่งใหญ่”                                  
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *