สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์      
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณรพีพรรณ อึ้งสายเชื้อ     
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณภัทรียา คุณพรินพร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “โรม 11:36”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าผจญทุกสิ่ง พระเจ้าดีต่อฉัน ราชาแห่งดวงใจ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 12:37-50  คุณรพีพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุเมธ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “จิตใจของข้าจงสาธุการพระเจ้า”          
เทศนา : “ได้เห็น…แต่ไม่เชื่อ”“ยอห์น 12:37-50” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ”                 
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *