สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล     
ผู้เทศนา : อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณสลินทิพย์ ศรียุทธไกร    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม           
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชูพรรณ จองธุระกิจ คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “อิสยาห์ 25:1”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : จิตวิญญาณข้ากระหายหาพระเจ้า ฉันเป็นที่รักยิ่ง สิ่งเดียว
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 13:1-17 คุณสลินทิพย์
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสิชาญ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “เพราะพระองค์ทรงอยู่”                          
เทศนา : “พระเยซูล้างเท้าสาวก” “ยอห์น 13:1-17” อ.ทองหล่อ วงศ์กำชัย
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ผู้เป็นความหวัง”                                  
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *