สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณวิทย์ สุนทรนันท์         
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรศิริ โรจน์รัตนเกียรติ              
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุมล พันเลิศกิจสกุล คุณนงค์ลักษณ์ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “โรม 12:1-2”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : เหตุนั้นเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรม ขอบพระคุณพระเจ้า จากวันนั้น
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 4:1-23 คุณพรศิริ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณวิทย์
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”                          
เทศนา : “วิธีรับมือกับการต่อต้านที่มาถึงชีวิตของเรา” เนหะมีย์ 4:1-23 นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “รักร่วมรับใช้”                                       
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *