สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล   
ผู้เทศนา : คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณภัทรียา ชาวเมืองแมน    
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม                 
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพรินพร ชาวเมืองแมน คุณวรรณนิสา ทัพซ้าย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “ฮีบรู 12:28-29”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : พระบิดาในสวรรค์ ราชาแห่งดวงใจ พระองค์ดี
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :เนหะมีย์ 5:1-19 คุณภัทรียา
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณสุเมธ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”                          
เทศนา : “การให้ด้วยใจกว้างขวาง” “เนหะมีย์ 5:1-19”  คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์                                                      
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน” 
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *