สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณอภิทาน ลี                   
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณพรรณี ยงปิยะกุล     
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน คุณณัฐฐิติชญา            
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “โรม 8:28”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : ข้าจะรักและบูชา แสงนำทาง ทุกวันเวลาข้าสาธุการ พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :ยอห์น 13:18-30 คุณพรรณี
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณอภิทาน
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “หัวใจนมัสการ”                                       
เทศนา : “คนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรา” “ยอห์น 13:18-30” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “ได้ยินเสียงของพระเจ้า”                      
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *