สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2024

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน ค.ศ. 2024  เวลา 09:15 น.

ผู้นำประชุม : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล     
ผู้เทศนา : อ.อนุชา ขอบปี
ผู้อ่านพระวจนะ: คุณภัทรพร ชาวเมืองแมน  
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม : ทีมปฏิคม              
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร ศรีศิลปวงศ์ คุณวรทัย รักหฤทัย
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

ใคร่ครวญพระวจนะ : “อพยพ 20:2”
นมัสการด้วยเพลงสั้น : คำอธิษฐาน สรรเสริญพระเยซู พระเจ้ายิ่งใหญ่
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ :อิสยาห์ 5:1-7 คุณภัทรพร
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชาญกิจ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ : “พระคุณพระเจ้า”                                    
เทศนา : “เรียกว่าพระคุณ”อิสยาห์ 5:1-30อ.อนุชา ขอบปี
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง : “เปลี่ยน” 
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง : “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *