สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2012

สูจิบัตร 29 ม.ค. 2012

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่
: 29 มกราคม ค.ศ. 2012 เวลา : 9:00 น.

ผู้นำประชุม :คุณวิทย์ ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้เดินถุงถวาย
:คุณอภิรดี/คุณภีรพรรณ ผู้อ่านพระวจนะ :คุณชูพรรณ
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:คุณสิริ ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :คุณชนมน/คุณอุลัย

เชิญชวนนมัสการ :                                       
นมัสการด้วยเพลงสั้น
:พระบิดาเรารัก โลหิตพระคริสต์ รักวิเศษ จะเป็นดั่งแสง
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ
:“มัทธิว 6:25-33” คุณชูพรรณ
อธิษฐานเผื่อทรัพย์
:คุณสิริ
ถวายเพลงและถวายทรัพย์
:“พระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อ”
เทศนา
:“สี่สิ่งที่จำเป็น” อิสยาห์ 6:1-8 อ.จอห์นนี่ แม็คคลีน
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง
:“พระเยซูเป็นคำตอบ”  (พร้อมเชิญชวนรับเชื่อ)                                 
กล่าวต้อนรับผู้มาใหม่
:
ประกาศ
:
อธิษฐานขอพระพร
:
ถวายเพลง
:“สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน
:
เลิกประชุม :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *