วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ ยากอบ 3:1-12 “ความเชื่อ & ลิ้น”

คนโบราณสอนไว้ว่า “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก พูดชั่วอัปราชัย” หมายถึง การเลือกใช้คำพูด ให้พิจารณาใช้คำพูดที่ดี มีประโยชน์ ก็จะเกิดผลดีต่อผู้พูด แต่ถ้าเลือกที่จะพูดไม่ดี พูดในสิ่งที่ชั่วร้าย ก็จะเกิดผลร้ายต่อตัวผู้พูดเอง

Q1  ยากอบใช้ตัวอย่างอะไรบ้าง ที่ชี้ให้เห็นถึงอำนาจและความสามารถของลิ้น รวมถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ถ้าเราไม่สามารถควบคุมลิ้น (คำพูด) ของเรา?
Q2  การที่เราควบคุมลิ้น (คำพูด) ของเราได้เกี่ยวข้องอย่างไรกับความเชื่อของเราในพระเจ้า? (ข้อ 9-11)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *